top of page

Működési szabályzat

Magyar Kulturális Egyesület Trier és környéke

-egyszerű magyar fordítás-

§ 1  Név, székhely, üzleti év

(1) Az egyesület az „Ungarischer Kulturverein Trier und Umgebung“ nevet viseli. (magyarul: „Magyar Kulturális Egyesület Trier és környéke“).

(2) Az egyesület székhelye Reinsfeld. Az egyesületek jegyzékébe regisztrálni kell, ezt követően a neve “e.V.” kiegészítést kapja.

(3) Az üzleti éve a naptári év

 

§ 2  Az egyesület célja

Az egyesület célja a kulturális kapcsolatteremtés Magyarország és Németország között; Trier és környékén élő magyarokat kulturális közösséggé formálni, lehetőséget adni nekik nem elszigetelten élni és hogy ezen jogképes egyesület keretein belül tovább ápolhassák a magyar kultúrát, hagyományt és nyelvet.

 

Az alapszabályzatban lefektetett cél elsősorban, hogy támogassa a magyar nyelv és kultúra ápolását a Trier és környékén élő, két vagy több nyelvű, magyar vagy német családok körében. Az egyesület szívügye a gyerekekkel játékosan megszerettetni a magyar nyelvet és kultúrát.


 

Az egyesület elsődleges tevékenységei:

 

1. A magyar kultúra és nyelv ápolása és átadása

 • a. Hagyományőrző, kulturális ünnepek és nemzeti megemlékezések szervezése

 

 • b. A magyar kultúra hagyományőrző népszokásainak bemutatása és ápolása mind magyar mind német nyelven rendezvények szervezése által.

 • c. Tánc- és zenei csoport létrehozása és fenntartása

 

 • d. Iskolai tanulócsoportok létrehozása gyerekeknek és fiataloknak magyar nyelvből mint második anyanyelv vagy családnyelv

 

2. Közös munka más magyar csoportok honi egyesületeivel és a helyi lakossággal

 

§ 3 Közhasznúság

 

 1. Az egyesület kizárólagosan és közvetlenül közhasznú célokat követ az adózási rendelet „Adókedvezményes célok” szakaszának értelmében.

 2. Az egyesület közérdekűen tevékenykedik, önös gazdasági érdekeket elsősorban nem követ.

 3. Az egyesület anyagi eszközeit csak az alapszabályzati célokra fordíthatja. A tagok tevékenységükért, amelyet egyesületi tagokként folytatnak, nem részesülnek támogatásban az egyesület anyagi eszközeiből.

 4. Egy személy sem részesülhet előnyben, akár tag, akár nem tag, aránytalanul magas megbízási díjak vagy olyan kiadások által, amelyek idegenek az egyesület céljaitól.  

 5. Azok a személyes költségeket, melyek az egyesületi tevékenységek során keletkeznek, az elnökség határozata értelmében az egyesület átvállalhatja. A tagok költségtérítési igénye nem állhat fenn az elnökség határozata nélkül.

 6. A szövetség a tevékenységét tagdíjakból, belépőkből, adományokból, tárgyi adományokból, egyesületen kívűliek számára nyújtott programokból, kormányzati és önkormányzati támogatásokból és egyéb bevételekből finanszírozza.

 7. Az egyesület pártpolitikai és vallási szempontból semleges, és tartózkodik minden politikai, vallási és faji megkülönböztetéstől.

 

§ 4 Egyesületi tagság

 

 1. Az egyesület tagságot bármely természetes vagy cselekvőképes, valamint bármely jogi személy megszerezheti, aki elfogadja az egyesület céljait és működési szabályzatát, és ha szükséges, fizeti az éves tagdíjat.

 2. A tagsági kérelmet írásban kell benyújtani az elnökséghez. Ők döntenek a felvételről. A kérelmezőt írásban értesítik a felvételről vagy a belépés megtagadásáról. A belépés megtagadása nem megtámadható. Az elnökségnek nem szükséges indokolnia a döntést. Az egyesülethez való csatlakozással az új tag elfogadja a aktuális érvényben lévő tagdíjszabályozást.

 3. Az egyesület tiszteletbeli tagja egy olyan természetes személy, aki különleges módon (eszmei vagy materiális) támogatja az egyesület munkáját. A tiszteletbeli tag szavazati joggal rendelkezik, de nem fizet tagdíjat. A tiszteletbeli tagságot a taggyűlés az elnökség javaslatára ítéli oda

§ 5 Az egyesületi tagság megszűnése
 1. A tagság kilépéssel, halállal, kizárással vagy az egyesület felbomlásával szűnik meg.

 2. A tagságot a naptári év vége előtt minimum egy hónappal írásban kell felmondani.

 3. Kizárás

  1. Az egyesület kizárhat tagokat, ha azok a működési szabályzat ellen vétenek vagy a második felszólításra sem fizetik be az egyesületi tagdíjat. A kizárásról az elnökség dönt, az érintett tagot a döntésről az elnökség írásban kell értesítse. A tagnak lehetőséget kell biztosítani a védekezésre a kizárási határozat megszűnése előtt.

  2. Az elnökség kizáró határozata ellen a kiértesítést követő négy héten belül fellebbezhet. A fellebbezést az elnökséghez kell benyújtani. A fellebbezésről a következő taggyűlés határoz a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával. Egy tag kizárása az elnökség határozatával, fellebbezés esetén a tagsági gyűlés határozatával lép jogerőre.

 4. Az egyesület feloszlása esetén a tagokat írásban kell értesíteni.

 

§ 6 Az egyesület szervei

Az egyesület szervei az elnökség és a tagsági gyűlés.

 

§ 7 Tagsági gyűlés

 

 1. Általános taggyűlés

  1. Az általános taggyűlés évente legalább egyszer, általában a tárgyév első felében kell összehívnia az elnökségnek.

  2. A tagokat e-mailben két héttel a taggyűlés előtt kell kiértesíteni.  A két hetet a meghívó kiküldését követő naptól kell számolni.

  3. A taggyűlés napirendi pontjait a meghívóban ismertetni kell.

  4. Az elnökség összehívhat egy rendkívüli tagsági gyűlést, ha az egyesület érdeke megkívánja. Rendkívüli taggyűlést kell összehívnia az elnökségnek, ha az egyesületi tagok a egyharmada írásban igényt nyújt be az elnökség felé az összehívás céljának és okának megnevezésével. A rendkívüli taggyűlésre az általános taggyűlés előírásai vonatkoznak.

 2. A taggyűlésen minden felnőttkorú egyesületi tagnak egy szavazata van.

 3. A tagsági gyűlés határoz:

 • az elnökség és a pénzügyi ellenőrök beszámolóinak elfogadásáról és felülvizsgálatáról.

 • az elnökség felmentéséről;

 • a tagsági díj mértékéről és esedékességéről;

 • az elnökség megválasztásáról és leváltásáról

 • a pénzügyi ellenőrök megválasztásáról és leváltásáról

 • a tiszteletbeli tagok kinevezéséről

 • a működési szabályzat módosításairól és az egyesület feloszlatásáró

 • az elnökség egy tagságot megszüntető határozata ellen benyújtott fellebbezéssel kapcsolatos döntésről


 

Mindemellett minden egyes egyesületi tag jogosult az egyesület munkájára vonatkozó javaslatok megfogalmazására a  tagsági gyűlés keretein belül, valamint az egyesület tevékenységeivel kapcsolatos megjegyzések vagy vélemények kifejtésére.


 

 1. Határozathozatal:

 • Minden szabályszerűen összehívott tagsági gyűlés határozatképes a résztvevők létszámától függetlenül.

 • Amennyiben ezen működési szabályzat másként nem rendelkezik, a taggyűlés választások alkalmával és szavazásokkor a leadott érvényes szavazatok egyszerű többségével dönt. Szavazategyenlőség esetén a kérelmet elutasítottnak kell tekinteni.

 

 1. Az elnökség tagjainak megválasztása írásban és titkosan történik. Nyílt szavazás is lehetséges, ha ez ellen egyetlen résztvevő tag sem tiltakozik. Egyéb esetben a gyűlésvezető határozza meg a szavazás típusát.

 2. A taggyűlés határozatairól egy jegyzőkönyvet kell vezetni német nyelven.Ezt a gyűlésvezető és a jegyzőkönyvvezető aláírásával kell ellátni.

 

§ 8 Elnökség
 1. Az elnökség tagjai:

 • legalább kettő, legfeljebb öt személyből álló “központi” elnökség a Polgári Törvénykönyv értelmében.  Minden egyes “központi” elnökségi tag önálló képviseleti joggal rendelkezik. A “központi” elnökség létszámáról a taggyűlés az elnökség megválasztásakor határoz. A belső feladatmegosztásról az elnökség maga ügyrendjében dönt, amit a taggyűlésen ismertetni kell.

 • további “szakmai” elnökségi tagok, képviseleti jog nélkül, akiket a “központi” elnökség nevez ki és bocsájt el. A szakmai elnökség létszámáról, a feladatkörükről és a hivatali idejükről a “ központi” elnökség dönt. A szakmai elnökség kinevezését a taggyűlés hagyja jóvá. A taggyűlés a “szakmai” elnökség kinevezését bármikor visszavonhatja.

 

 1. A központi elnökség az egyesület minden ügyében illetékes, kivéve ha ezt a jogot a taggyűlés nem tartja fenn.A központi elnökség feladatai:

  1. Az egyesület képviselete a nyilvánosság és a média előtt.

  2. Az egyesület aktuális ügyeinek kezelése.

  3. A taggyűlés előkészítése és összehívása.

  4. A taggyűlés határozatainak végrehajtása.

  5. Szabályszerű könyvvitel, éves beszámoló és költségvetés-tervezet készítése

  6. Az egyesület vagyonának kezelése

  7. Határozat a tagok felvételéről.

 

 1. Elnökségi ülések évente kétszer kerülnek megrendezésre. Az elnökségi ülés meghívóját az elnök vagy az ő helyettese írásban küldi ki legalább 14 naptári nappal az eseményt megelőzően.

 2. Az elnökség határozatképes, ha a tagok létszámának a fele, de legalább két elnökségi tag megjelenik a szabályosan összehívott ülésre. A határozatokat egyszerű többségi szavazással hozzák. Azok a tagok, akik nem tudnak résztvenni az ülésen, előzetesen, a napirendi pontok alapján írásban adhatják le szavazataikat az elnöknél.

 3. Az elnökséget a taggyűlés választja meg három éves hivatali időre. Az elnökség a működési szabályzatnak megfelelően az új elnökség megválasztásáig marad hivatalban. Elnökségi tag csak egyesületi tag lehet. Az elnökség leválasztása taggyűlésen lehetséges. Ehhez a megjelenő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többségi szavazata szükséges.

 4. Ha egy elnökségi hely a választási időszakon belül megüresedik, a hivatalban maradó elnökségi tagok választanak új tagot maguk közé. Az új elnökségi tagot azonnal regisztrálni kell a cégbíróságnál a következő taggyűlésig.

 5. Az egyesületből való kilépéssel megszűnik az elnökségi hivatal is.

 

§ 9 Pénzügyi vezetés és ellenőrzés

 

 1. A pénzügyi vezetést a “központi” elnökség végzi.

 2. A taggyűlés az elnökség megválasztásával egyidőben két pénzügyi ellenőrt is választ az elnökség hivatali idejével megegyező időszakra. Az ő feladatuk legalább évente egyszer a megelőző évet könyvelési szempontok alapján ellenőrizni és az ellenőrzésről készült éves pénzügyi beszámolót írásban elkészíteni, és a taggyűlés elé terjeszteni.

 

§ 10 Működési szabályzat módosítása

 

 1. A működési szabályzat módosításához a taggyűlésen résztvevő tagok kétharmados szavazati többsége szükséges. A működési szabályzat módosításáról csak abban az esetben lehet szavazni, ha erről a napirendi pontról a taggyűlésről szóló meghívóban előzetesen értesítve lettek a tagok.

 2. Azon módosításokat, amelyeket valamely felügyeleti szerv, a bíróság vagy az adóhivatal formális okokból megkövetel, a vezetőség önállóan végrehajthatja. Ezekről a működési szabályzati módosításokról minden egyesületi tagot haladéktalanul írásban kell értesíteni.

§ 11 Tagdíj

 

 1. Az egyesület minden egyes tagja - a tiszteletbeli tagok kivételével - a taggyűlés határozatának megfelelően tagdíjat fizet.

 2. Az összeget a számla kiállítása után az egyesület bankszámlájára kell utalni.

 

§ 12 Az egyesület feloszlása és rendelkezés az egyesület vagyonáról
 1. A taggyűlésen résztvevő tagok kétharmados szavazati többsége szükséges az egyesület feloszlatásához. Az egyesület feloszlatása csak kellő időben meghírdetett  és egy ilyen célból összehívott tagsági gyűlésen lehetséges.

 2. Az egyesület feloszlása esetén vagy az “adókedvezményes célok” megszűnésével az egyesület vagyona Trier városára száll, melyet közvetlen és kizárólagosan a nemzetközi gondolkodásmód, a kultúra minden területének elfogadására és népek békés együttélésének szellemében használhat fel.

 

§ 13 Hatálybalépés

 

A működési szabályzat a döntéshozatal napján lép életbe.


2018.05.31.

bottom of page